منوی داخل سالن

کباب(بدون برنج)
خوراک‌
غذای ایرانی
پیش‌غذا و نوشیدنی

منوی بیرون‌بر

چلوکباب
کباب
چلو
خوراک
خورشت
پیش‌غذا
نوشیدنی

رزرو مراسم

منوی 1
هر نفر  1,300,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.
منوی 2
هر نفر  1,000,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.
منوی 3
هر نفر  990,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.
منوی 4
هر نفر  980,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.
منوی 5
هر نفر  860,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.
منوی 6
هر نفر  770,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.
منوی 7
هر نفر  750,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط شنبه تا چهارشنبه در وعده شام می باشد.
پس از عقد قرارداد به هیچ عنوان امکان کنسلی و جابجایی تاریخ وجود ندارد و بیعانه مسترد نمی‌گردد.
در جمع صورتحساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.
در صورت پذیرایی میوه و شیرینی 5 % حق سرویس به جمع فاکتور اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ و آماده شده باشد جدا معذوریم.
جهت تسویه حساب نهایی 24 ساعت قبل از مراسم به دفتر رستوران مراجعه فرمایید.
باقیمانده غذای اصلی پس از پایان مراسم بسته‌بندی و تحویل میزبان می‌گردد.